Diaconie

Taken van de diaconie:

Het dienstbaar zijn aan de kwetsbare mens in de samenleving dichtbij of veraf, is de kern van het diaconale werk. Barmhartigheid gaat zowel over noden in materiele zin, als over zaken als eenzaamheid en moeilijkheden zoals verslaving. De dienst der barmhartigheid zal altijd in het teken staan van: Helpen waar geen helper is.

Iedere lezer van deze tekst wordt van harte uitgenodigd om ogen en oren van de diaconie te zijn. Achter menig voordeur is de werkelijkheid anders als dat wij kunnen weten. Als u opmerkzaam wilt zijn en uw zorgen en inspanningen met ons wilt delen, kunnen wij samen de wereld steeds meer maken zoals die door God bedoeld is.

 

Beleid:

Vanuit de verzoening van Christus, welke aan de Avondmaalstafel zichtbaar en tastbaar wordt in brood en wijn, komt de gerechtigheid in het gezichtsveld. Vanuit de dienst aan de Avondmaalstafel doet de diaken zijn werk in onze gemeente. Dienen is delen.

Voor alle hulpverlening en activiteiten geldt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leden of niet leden, dichtbij of veraf of enig ander persoonlijk kenmerk.  Wij zijn geroepen, om wat wij onvoorwaardelijk ontvangen hebben, onvoorwaardelijk te delen.

 

Als ambtsdragers voelen we ons verantwoordelijk voor het uitvoeren van onze roeping, maar ook voor het activeren van anderen. Immers, ieder gemeentelid draagt de verantwoordelijkheid van het ambt aller gelovigen.

Speerpunten:

Het beleid van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Zwartebroek wordt ingevuld door het inrichten en onderhouden van de activiteiten.

  • Het inzamelen van de gaven van de gemeente en zorgvuldig besteden van deze gaven
  • Organiseren van activiteiten voor ouderen en alleenstaanden, dit in nauwe samenwerking met de wijkdames binnen onze gemeente
  • Voorbereiden en bedienen van de viering van het Heilig Avondmaal
  • Meedenken en ondersteunen van de wijkdames in het bezoekwerk vooral gericht op de gemeente leden
  • Naast de ondersteuning van mensen in de eigen gemeente, verlenen wij financiële steun aan landelijke, regionale en plaatselijke diaconale projecten en activiteiten
  • Verbinding onderhouden met de andere kerkelijke gemeenten en enkele maatschappelijke organisaties.

X