Commissie eredienst

“God en elkaar ontmoeten in bidden, zingen, luisteren en het geloof belijden in de eredienst”

Taken

De commissie eredienst geeft vorm en kleur aan samenkomsten op zondag.

De organisatie van bijzondere diensten is een activiteit van de commissie. Invulling hiervan is afhankelijk van het karakter van de eredienst. Van een feestelijk lofdienst op Paasmorgen wanneer de opstanding van Christus wordt gevierd tot een ingetogen dienst van gebed bij de afsluiting van het kerkelijk jaar.

De commissie organiseert de muzikale begeleiding van de reguliere en bijzondere erediensten.  De talenten van gemeenteleden op het bied van tekstlezing en muziek worden daarbij zoveel mogelijk benut.

Het beheer en onderhoud van het Liturgisch Centrum is ook een taak van de werkgroep Liturgie.

Tevens  coördineert de commissie in samenwerking met andere taakgroepen de jaarplanning van de erediensten.

Beleid

Iedere eredienst  op de eerste dag van de week  komt de gemeente samen om te ontmoeten, te bidden, te zingen, te luisteren en te belijden. Een ieder met een eigen beleving, verlangen en verwachting. Jong en oud, zoekend naar nieuwe ontwikkelingen of vasthoudend aan oude tradities.

De commissie eredienst heeft als beleid dat vormgeving en invulling van erediensten recht doet aan de samenstelling van de totale gemeente.  Meegaand in de ontwikkelingen die in de maatschappij en ook in de kerk gaande zijn zonder daarbij het oog op tradities te verliezen.  Contact met de gemeente is hierbij van essentieel belang.

Het Liturgisch Centrum

Wekelijks staan er bloemen in de kerk die na afloop van de diensten bezorgd worden bij een gemeentelid als felicitatie of ter bemoediging. Gedurende het kerkelijk jaar is regelmatig een symbolische bloemschikking te zien op de liturgische tafel. In de brochure de kanselkleden Gereformeerde Kerk Zwartebroek kunt u foto’s en informatie over de ontwerpen en het gebruik van de kanselkleden vinden.

Het orgel

Het orgel in onze kerk bestaat eigenlijk uit twee verschillende orgels, die vroeger los van elkaar dienst deden in de Ned. Herv. Kerk in De Lier en in de kerk in De Glind.

Lees hier meer over het orgel in onze kerk.

Contact

Heeft u een vraag of een wens of wilt u een bijzondere invulling geven aan een eredienst, neem dan contact met ons door een mail te sturen naar commissie eredienst.

Contact met de organisten is mogelijk door een mail te sturen naar organisten@gkzwartebroek.nl

X