Kerkenraad

De Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) is als volgt samengesteld:

 • predikant
 • voorzitter
 • secretaris

Daarnaast:

 • een wijkouderling als afgevaardigde namens het Wijk Pastoraat (KWP)
 • betrokkenen namens de Jeugd
 • de beide ouderling kerkrentmeesters namens het College van Kerkrentmeesters
 • een diaken namens het College van Diakenen

 

Het is de taak van de KAZ om op bestuurlijk niveau leiding te geven aan het reilen en zeilen in onze gemeente en daarop toezicht te houden. Deels door over bepaalde zaken zelf een beslissing te nemen, deels door anderen daartoe in te zetten.

Wij vergaderen negen à tien keer per jaar en tijdens deze vergaderingen komen o.a. aan de orde:

 • Het wel en wee van de gemeente, zowel zakelijk als inhoudelijk.
 • Het WP, de werkgroep Jeugd, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen rapporteren waar zij op een bepaald moment mee bezig zijn.
 • Bij meerdere vergaderingen wordt een bepaalde werkgroep uitgenodigd om te komen vertellen waar zij het afgelopen jaar mee bezig waren en wat zij het komend jaar op de agenda hebben staan. Te denken valt hierbij aan: de werkgroep Liturgie, de werkgroep MDW, de werkgroep Jeugd, maar ook met de mensen van de ‘informatie’, zondagsbrief, Dicas en website wordt een keer per jaar een gesprek gevoerd.
 • Op andere vergaderingen is er bijvoorbeeld aandacht voor de ambtsdragerverkiezing, de jaarcijfers en de financiële begroting en/of het organiseren van de Gemeenteavond.

 

Kortom: als KAZ zetten we ons in om op alle mogelijke manieren op de hoogte te zijn en bij te houden wat er in de eigen gemeente speelt en daarnaast proberen we, waar mogelijk ook contact met anderen te onderhouden, zowel plaatselijk als in breder verband. 

Wilt u contact opnemen met de kerkenraad, mail dan naar scriba@gkzwartebroek.nl

X